CloudCone又发来促销邮件, 不过好像没有特别大的吸引力, 不过好的是这家的VPS可以按小时付费, 不需要随时删除.

AmBCjJ.md.png

AmBp3F.md.png

Nexus2 LIMITED
1 vCPU Core
1024 MB RAM
20 GB HDD
1 x IPv4 & 3 x IPv6
1 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$2.99/月
立即购买

Nexus3
1 vCPU Core
1024 MB RAM
40 GB HDD
1 x IPv4 & 3 x IPv6
1 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$3.49/月
立即购买

测试IP
Los Angeles, USA (MultaCom DC)
http://la.lg.cloudc.one/
173.82.2.222
173.82.53.78