RTM (Real Time Monitoring)是OVH旗下独立服务器(包括SoYouStar和kimsufi)默认安装的一款系统检测程序, 他可以检测CPU使用率, 内存和其他信息, 但是会占用一定资源, 而且就算安装了RTM, 后台也时不时无法正常获取数据, 现在分享一个删除OVH RTM的方法.

VYOeeg.md.png

VYO8yT.png

CentOS 7

yum remove ovh-rtm-binaries ovh-rtm-metrics-toolkit beamium noderig

更多相关资料
https://docs.ovh.com/gb/en/dedicated/install-rtm/
https://docs.ovh.com/gb/en/metrics/source-beamium/
https://github.com/ovh/beamium
https://github.com/ovh/noderig

PS: beamium这个进程就一直占用一定的CPU使用率.