AlibabaCloud(阿里云国际)刚刚发来了一封邮件, 说他们正在全线促销,这次促销包括洛杉矶、悉尼、法兰克福机房的VPS, 最低仅需$3.15/月, 可以年付, 而且续费同价.套餐:SAS 1C512MBCPU: 1 Core CPU内存: 0.5GB Memory DDR4硬盘: 20GB SSD Cloud Disk流量: 1TB Data Transfer$3.15/月$9.45/季$

- 阅读全文 -